Игри

Информация за страница Белене

Белене е град в Северна България и е административен център на едноименната община. Градът се намира в Област Плевен – на 60 км в североизточна посока от областния град Плевен и междувременно само на разстояние 24 км от Свищов. Също така Белене се намира близо и до други два града. Това са Никопол на запад и Левски на юг, като разстоянието до тях е съответно 36 и 45 км. Община Белене се намира в северната централна част на Дунавската равнина, на северната държавна граница на Република България с Република Румъния, на десния бряг на река Дунав. Територията на общината пък е 285 046 дка, като 12 110 от тях са фонд „населени места”. Водонапорните почвени води в града представят основните водни ресурси в общината. Голямо влияние на водите там съвсем естествено оказва река Дунав, а също така преобладават и подпочвените води. В практическо отношение главно значение имат грунтово-поровите води в алувиалните отложения на реката. Тези в Свищовско-Беленската низина са добре изучени във връзка с нейното отводняване, както и със строителството на АЕЦ Белене. Изградената отводнителна система пък целогодишно стабилизира динамиката на подземните води във вътрешността на терасата. При подпор на р.Дунав в крайбрежната ивица от терасата, се увеличават значително амплитудите на водните нива. На територията на Белене се намира част от природния парк Персина, като той обхваща територии и от общините Свищов и Никопол, а и групи от островите в българския участък на Дунав в този район. Това всъщност е единственият природен парк в българския участък на голямата плавателна река.

                Беленският дунавски архипелаг, известен още и като „Малката делта на река Дунав” се състои от 19 острова, най-известният от които е Персин. Двата биосферни резервата – Персински блата и Китка, а така също и естествени заливни гори, които се наблюдават от Института по заливни гори във Виена са част от тези 19 острова. По отношение на уникалността и екологичното отношение на архипелага, то това е впрочем най-големият дунавски архипелаг. Именно тук също така е едно от най-интересните места за наблюдение на водолюбивите птици в България. В резервата Персински блата пък гнездят птици, които са застрашени от изчезване. Освен това се срещат и редки блатни растения. БДА пък се нарежда на второ място по своето екологично значение след Дунавската делта, което е с европейско измерение. Блатото Кайтуша също има огромно значение и е пример за съдбата на дунавските влажни зони. Разположено е в Дунавската равнина, до градовете Белене и Свищов. До пролетта на 1948 г., по време на „Черешови води” низините по крайбрежието на реката са били изцяло заливани. Оттеглянето на водите пък е оставило обширни блатисти площи, каквито са Свищовското и Беленското блата. Цялата територия се е използвала предимно за риболов и животновъдство. След Втората световна война политиката на много държави, включително и България, е била ориентирана към създаването на нови райони за интензивно земеделие, което да изхранва хората. Като резултат от това през 1952 г. започва отводняването на дунавските блата. По-голяма част от тях са превърнати в обработваеми земи, а един от остатъците е Кайкуша, обявен за защитена местност през 1978 г.

 

 

 

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker